The influence of fresh air

Fresh air with Vent2U solutions

Fresh air would make your indoor environment better and healthier.

Vent2U solutions is based on a new technology and uses less airflow to give you a higher Air quality.

Vent2U have solutions for

 • classroom with Vent2Learn
 • your workstation with Vent2Work
 • fitness with Vent2Fit
 • sleeping room with Vent2Sleep

 

Ballontest for talenter

Varm brugt luft sætter ord på betydningen for frisk luft

Brugt luft er i høj kurs i skolerne, hvor man oftest deler den samme indendøres luft.

Prøv denne test i biografen, teateret eller på kontoret næste gang I gør noget sammen med 15-30 andre spændende mennesker. Det kan give dig en fornemmelse af hvad det er vores børn bliver udsat for i klasselokalet uden effektivt mekanisk ventilation.

Samme indsigt i det nye skoleår med en månede mere undervisning

Skolerne er lige startet efter en lang og god sommerferie. Børnene glæder sig til at lærer nyt og spændende. Men vidste du, at klasser der undervises i lokaler uden effektiv ventilation, burde være startet undervisningen for en månede siden. Så kan de i det nye skoleår, nå at få den samme indsigt, som de der undervises i et velventileret lokale. Det uden at tage den større risiko for sygefravær med i beregningen.

Åbne vinduet og få frisk luft ind i klasselokalet

Det vil ikke være tilstrækkeligt at åbne vinduet. Eller jo hvis der kan skabes gennemtræk og det står åbent hele året rundt. Men det kan det desværre ikke, det vil give stort sygefravær med de trækgener det skaber. Endvidere vil hele investeringen i energibesparelser ryge på gulvet. Mange års investeringer i korte tilbagebetalingstider bliver tabt.

Eneste tekniske løsning

Den eneste tekniske løsning i klasse lokalerne vil være at etablere et effektivt mekanisk ventilationssystem. Med et effektivt ventilationssystem, vil der sikres en korrekt luftkvalitet uden at gøre investeringerne i energibesparelser ryger på gulvet og at der ikke opstår sundhedsskadelige situationer.

Vent2Learn

Vent2Learn er det mest effektive ventilationssystem til at skabe høj luftkvalitet i klasselokaler. Vent2Learn fylder endda mindre og anvender langt mindre energi end andre effektive og traditionelle ventilationssystemer.

Vent2Learn er special udviklet til netop klasselokaler og det unikke i løsningen ligger i, at luften bliver ledt ned i den zone hvori man trækker vejret. Det vel at mærke inden den når at blive brugt af andre eller opblandet med den øvrige luftforurening der er indenfor alle steder.

Indeluften bliver påvirket i langt højerer grad end udeluften af forureninger

Livskvalitet med høj luftkvalitet og kognitivt velvære

Frisk luft bidrager til høj livskvalitet

Krop og hjerne fungerer godt med frisk luft, hvilket kan give livskvalitet med høj luftkvalitet og kognitivt velvære. Hver dag bruger vi 10-20 kg luft indenfor, alt afhængig af aktivitetsniveau og størrelse, samt hvor megen tid vi bruger indenfor. Derfor er det vigtigt at stille krav til kvaliteten af luften indenfor. Vi kan gennem adfærdsændring selv være med til at højne kvaliteten, men det er sjældent tilstrækkeligt. Desuden kan ændret adfærd give et unødigt højt energiforbrug og dermed forøge den eksterne luftforurening.

Den luft vi trækker ind i vores lunger indeholder gasarter som ilt, CO2, brinte, helium, argon mm. og små partikler. Gasarterne flyver rundt med meget høj hastighed uden at miste energi, og det er det der skaber lufttrykket. Lufttrykket kan ændres ved at tilføre energi.

Vejrtrækning

Høj livskvalitet med høj luftkvalitet og kognitiv velvære
Luften er usynlig men fyldt med livsnødvendig ilt og CO2

Når vi trækker vejret, trækker vi den luft ind der er lige umiddeltbart uden for vores næse og mund ved at lave et undertryk i lungerne. Når vi puster luften ud, er der tilsat noget energi i form af et højere tryk, og hastighed der blæser luften 30-40 gange længere væk end det vi trækker ind. Det har den store betydning at vi ikke trækker den samme luft retur som vi lige har pustet ud. Den store betydning ligger i, at vores krop og hjerne har brug for frisk luft. Og når det fungerer udskilles CO2 fra vores forbrænding.

Den luft vi puster ud, er den vi lige har brugt og udskiftet O2 med CO2. CO2 dannes ved at O2 indgår sammen med kulstof C i vores forbrænding i hjerne- og muskelcellerne. Blodet transporterer ilt, C og CO2 til og fra vores lunger. Indeni vores lunger veksles iltfattigt luft med CO2 fattigt luft, og det bevarer vores evner til at bruge energi til at tænke og bevæge os.

Kognitive velvære

Gasarterne og  de mindste partiklerne kan ikke ses med det blotte øje, men trænger helt ind og sætter spor i vores krop og hjerne. Luften er den aller største bidragsyder til et sundt godt liv og er en af de vigtigste faktorer i vores liv. Selv meget kortvarig mangel på ilt kan få fatal betydning for vores hjernefunktion.

Livskvalitet med høj luftkvalitet og kognitivt velvære
Alene luftens indhold af CO2 har stor indflydelse på muligheden for at udvikle de kognitive færdigheder

Tætheden af CO2 i den luft vi trækker ind har stor indflydelse på vores kognitive velvære, samtidig giver de allermindste partikler et dårligt helbrede og resulterer i for tidlig død. De mindste partikler fra bremsestøv og diesel forbrænding har man mistanke om at sættes i forbindelse med alzheimer, da man har fundet metal aflejringer i hjernerne fra alzheimer syge mennesker der formodes at komme fra de mindste metal partiklar i luften.

Indemiljøets betydning for vores helbrede

Der er ikke tvivl om at luften har stor betydning for vores liv og velvære. Med massive indsatser imod skadelig emission, er luftkvaliteten blevet forbedret i det eksterne miljø. Der er dog fortsat stort behov for at mindske luftforureningen, hvilket dels bliver gjort gennem energiøkonomiske investeringer til mindskning af emmisionen og dels gennem mere effektive tekniske løsninger.

På baggrund af de energiøkonomiske investeringer er der specielt behov for at forbedre indemiljøet, der er 2 til 50 gange mere forurenet end udeluften. De mange sammenbragte ting afgiver mange forskelligartet partikler og afgasninger. Det naturlige luftskifte er minimeret betragteligt med stor energiøkonomiske gevinst. Selv med naturlige produkter kan der opstå kemiske problemer, eksempelvis afgiver naturpleje produktet Linolie sundhedsskadelige aldehyder når det hærder, hvilket overraskede forskerne i  Realdanias projekt “Sunder Boliger”.

Luftforureningens indflydelse på helbredet

World Helth Organization (WHO) udgiver fortsat flere artikler og videnskabelige undersøgelser med advarsler om den negative effekt dårlig luftkvalitet giver på helbredet.

Læs mere

COCONF 2018 – Bedre indeklima i skolerne

COCONF 2018 – Bedre indeklima i skolerne

 

Bedre indeklima i skolerne er en opgave der politisk bør tages alvorligt på højeste niveau. Roskilde kommune udfordre sammen med IST på COCONF og det bliver spændende hvilke tiltag det fører med sig.

Vent2U var 17. maj på COCONF 2018 d. 17. maj med bedre indeklima i skolerne som fokus. Vent2U deltog i et spændende netværksmøde og workshop med CORO som arrangører. Der er et stort behov for et bedre indeklima i skolerne – det er der slet ikke nogen tvivl om. Roskilde og IST tager deres ansvar alvorligt og seriøse aktører deltager i et bredt samarbejde om at finde gode løsninger på elevernes indeklima. Stor ros til arrangørerne og deltagerne fra Vent2U.

Bedre indeklima i skolerne

Indeklima er en kompleks størrelse og kræver tværfagligt samarbejde at løse de største problemer. Vent2U kalder det for indemiljø, og det bør komme med i debatten for vores holistiske miljøet. Indemiljøet er meget stor del af hele vores liv. Vi opholder os næsten hele tiden indenfor. Luften vi opholder os i, kommer udefra og bliver lukket inde sammen med os og alle de ting vi omgiver os med.

Vi er godt klar over at indemiljøet i de danske skoler er presset, ingen tvivl om det. Der er lavet landsdækkende undersøgelser med Realdania og lokale undersøgelser i de fleste kommuner. Alle med det klare billede at der er for dårlig luftkvalitet i de fleste klasselokaler. I de klasselokaler der ikke har ventilation, vil der helt sikkert være en luftkvalitet der er for dårlig. De kan bare åbne vinduet er der sågar en politiker der har udtalt sig. Og ja det kan de også, men det fører en helt masse andre problemer med sig – træk – kulde – støj – højt varmetab – sygdom og forstyrrelser. Problemet er også, at hvis der skal være en god luftkvalitet, skal vinduet stå piv åbent hele dagen, og så er de energiøkonomiske investeringer der er foretaget lige siden første energikrise helt spildt. Energiforbruget stiger kolossalt med et tilstrækkeligt luftskifte uden varmegenvinding. Så det er ikke nogen brugbar løsning.

Adfærdsændring

I skoler med utilstrækkelig kapacitet på deres ventilationsanlæg kan en adfærdsændring måske være en løsning. En ændring i at bruge forskellige områder på forskellige tidspunkter, der kan sikre et større luftskifte i de zoner der er i brug.

Renovering

Det kan også være en løsning, at opgradere ventilationssystemerne med yderligere kapacitet. Således at indemiljøet opnår en tilstrækkelig luftkvalitet i hele skolens brugstid. Der vil blive behov for større ventilationsaggregater, kanalføring, lyddæmpere og ny styring. Det griber om sig og vil fylde mere i byggeriet end det var planlagt da tegningerne blev lavet.

Vent2Learn

Vent2Learn er en helt ny metode til at ventilere et klasselokale effektivt. Vent2Learn er bæredygtigt designet til at skulle

 1. fylde mindre,
 2. anvende mindre energi og
 3. give en langt større luftkvalitet

Vent2Learn er testet på Teknologisk Institut og undersøgt på DTU samt installeret på flere skoler. Alle steder er der positive tilbagemeldinger. Vent2Learn vil være et fornuftigt valg af en ventilationsløsning i ethvert undervisningslokale.

Pust liv og kraft i indemiljøet

Pust liv og kraft i indemiljøet

Vi flytter ind i storbyerne og skaber os et indemiljø. Vi opholder os inde i bygningerne langt det meste af tiden. Til dagligt er det kun når vi flytter os fra en bygning til en anden, at vi opholder os udenfor. I fritiden søger vi ud for at slappe af og nyde naturen. Vi nyder at være en del af naturen og mærke vinden og høre fuglene fløjte.

Vent2U arbejder konstant på at skabe mere liv og kraft i indemiljøet. FOKUS ligger på at skabe et bæredygtigt indemiljø, der tilgodeser dig og hele din hverdag. De tekniske løsninger er blevet udviklet af Lillian Katrine Kofod i samarbejde med KE Fibertec AS og DTU. Det er 2. generation af Personlig Ventilation, dog mere fleksibel og mindre installationer.

Med fokus på at give alle en høj luftkvalitet, er det lykkedes at skabe et godt luftmønster i lokalet. Luften ledes ned til der hvor du trækker vejret, vel og mærke uden at den bliver særligt opblandet med den luft der allerede har været i lokalet i længere tid. Møbler, tæpper, bygningen og de der opholder sig i lokalet påvirker alle den luftkvalitet der opnås i det enkelte rum.

Personlig luft

Der sættes fokus på at du får din helt egen luft, der hvor du trækker vejret. Vi bygger for at sikre et sikkert, godt og stabilt indemiljø. Vi har også bygget luften med ind i bygningen, og den fortyndes med luften udefra. Fortyndingen af rumluften sker ganske naturligt eller ved hjælp af ventilationssystemer. Ved hjælp af et tilstrækkeligt luftskifte med udeluft opnår man en luftkvalitet i indemiljøet afhængig af blandingsforholdet. 100% personlig luft er fuldstændig uopblandet med den brugte rumluft. Med Vent2U´s luftmønster kan man opnå samme % personlig luft med den halve luftmængde. Dette er muligt, da nuværende ventilation udskifter rumluften mere end 100 gange den luftmængde end som der bliver brugt. Det drejer sig om at opnå et luftmønster der giver dig en forholdsvis ufortyndet udeluft.

Læringsmiljø

Med systemløsningen Vent2Learn er der udviklet et ventilationssystem der sikre en høj luftkvalitet i elevernes siddende og stående højde. Systemløsningen indeholder et ventilationssystem med kanaler til transport af luften og et ventilationsaggregat til behandling af luften. På ganske traditionelt vis, udsuges den brugte luft fra klasselokalet og ledes frem til aggregatet, hvor varmen genvindes. Energien fra den udsugede varme luft genanvendes kontrolleret til opvarmning af den kolde udeluft der ledes ind i klasselokalet.

Det er metoden til at blæse luften ind, der er afgørende for opnåelse af personlig luft. Vent2Learn har en meget høj effektivitet for personlig luft, hvorfor der kan anvendes mindre luft til opnåelse af samme resultat for hvilken luftkvalitet du får i dine lunger.

Læringsmiljøet kan blive højere med en god luftkvalitet, det er der slet ikke nogen tvivl om. Trods denne viden, har de fleste klasselokaler en for dårlig luftkvalitet.

Læringsmiljø påvirkes i høj grad af luftkvaliteten

Alle børn har krav på et godt indemiljø

Der er i dag et krav om en luftkvalitet i nybyggede skoler, men ca 80% af nuværende skoler er bygget før end kravet blev indført. Arbejdstilsynet har samme krav til arbejdsmiljøet end som Bygningsreglementet har til klasselokaler i dag.

Hvis der ikke er noget mekanisk ventilationssystem i klasselokalet er der helt sikkert et utilstrækkeligt indemiljø. Meget hurtigt vil luften blive tung og været brugt af alle i lokalet. Endvider vil luften indeholde afgasninger fra malet, limet og farvet overflader samt de afgasninger selve konstruktionen afgiver. Indeluften indenholder optil 10-50 gange mere forurening end udeluften. Indeluften er udeluft der er lukket inde og påvirket af den aktivitet der sker i lokalet.

Vent2Learn

Vent2Learn er et kontrolleret og højeffektivt ventilationssystemer specielt udviklet til optimering af luftkvaliteten i klasselokaler. Vent2Learn er installeret på flere skoler og alle har fået et bedre indeklima og minimeret energiforbruget.

 • understøtter et godt læringsmiljø
 • giver en høj luftkvalitet
 • installationen fylder mindre
 • giver et meget lavt energiforbrug
 • funktionelt designet ventilaitonssystem til det enkelte lokale

Det er de mest udsatte der vil opnå de bedste resultater med Vent2Learn. Med den luftkvalitet der leveres til indånding, bedres den kognitive velvære og viljen til at lære genskabes i højere grad.

Vent2U med fokus på funktionel ventilation

Vent2U designer funktionel ventilation og giver dig et godt og sundt indemiljø

Vent2U designer ventilationen funktionelt, således din luft blandes mindre op med den gamle brugte luft. Med Vent2U vil rummets kemi kun påvirker den enkelte person i særlig lav grad. Vent2U har udviklet Vent2Learn til undervisningslokaler, Vent2Work til arbejdspladser og Vent2Fit til fitness lokaler.

Vent2U skaber en luftkvalitet, der påvirker indeklimaet i positiv retning. Vent2U er med til at højne sundheden i bygningen og samtidig påvirke produktiviteten, kreativiteten og beslutningsdygtigheden i positiv retning. Sundheden højnes gennem den mindre påvirkning af bygningen, inventar og andre personers afgivelse til luftforurening. Produktiviteten, kreativiteten og beslutningsdygtigheden påvirkes gennem den højere grad af luftkvalitet. Harvard University har påvist kognitive forbedringer med højere luftkvalitet.

Teknisk design med mindre luft og bedre kvalitet

Lokalerne analyseres enkeltvis og design af Vent2U løsningen starter. Systemløsningen bliver designet i MagiCAD og det tekniske design kontrolleres ved gennemregning af systemets flow, dimensioner, tryktab, lydniveau og styresystem. Med det mindre luftbehov udføres styringen simpelt med on/off spjæld og CO2-sensorer. Alt afhængig af hvor personlig luften ønskes, kan der indbygges regulerbare spjæld til den enkelte person/lokale/område.

Vent2U systemløsninger anvender mindre luft til at skabe højere luftkvalitet i din højde for indånding.

 

Funktionel ventilation giver dig frisk personlig luft, der ikke er brugt af nogen andre
Vent2U ventilationsprincip, hvor luften ledes ned i næsehøjden inden den når at blive blandet med den brugte rumluft. Luften indblæses gennem tekstilmateriale, der er designet med en permeabilitet og hulmønstre der sikrer luften ikke opblandes med den gamle brugte rumluft.

 

Det betyder, at Vent2U systemløsning har følgende fordele:

 1. Der bringes bedre luftkvalitet frem til dig
 2. Produktiviteten højnes
 3. Godt beslutningsgrundlag skabes hurtigere
 4. Læringsmiljøet styrkes
 5. Installationen fylder mindre i bygningen
 6. Systemet forbruger mindre energi end traditionelle systemer

 

Vent2U anvender mindre luft for at skabe høj luftkvalitet end traditionelle systemer. Det er på baggrund af, at luften bliver indblæst direkte i de zoner, hvor personerne trækker vejret, og ikke opblandes i særlig stor grad med den gamle, brugte luft. Vent2U kan indblæses med en undertemperatur, dog ikke mere end 2 oC. Det betyder, at Vent2U kun bidrager til køling af lokalet i mindre omfang. I tilfælde af et større kølebehov vil der være mulighed for at kombinere Vent2U med strålekøling.

Vent2U med funktionel ventilation giver dig et godt og sundt indemiljø

Vent2U-princippet er en videreudvikling af Personlig Ventilation. Vent2U har fokus på de fordele som Personlig Ventilation. Med Personlig Ventilation fandt man, at der kan accepteres en høj rumtemperatur på 28 oC med lige så stor tilfredshedsgrad som traditionelt ventilerede rum med en temperatur på 23 oC. Man kan derfor godt lade temperaturen blive højere, alt afhængig af hvor personlig ventilationen bliver.

Vent2U indblæser udeluft direkte til området, hvor man trækker vejret, uden at den i større grad bliver opblandet med den belastede rumluft. Derfor vil luftkvaliteten i det udvalgte område være mindre afhængig af de interne belastninger og hurtigt stabilisere sig til det projekterede niveau.

Med fokus på mere personlig udeluft er det muligt at ventilere med mindre luftskifte og stadig opnå meget høj luftkvalitet.

Med mere personlig udeluft i dit indemiljø stiger luftkvaliteten og du bliver eksponeret mindre af de fra omgivelsernes kemi.

Tekstil baseret indblæsning

Vent2U er teknisk baseret på tekstil indblæsning. Tekstilen bliver produceret med en permeabilitet og hulmønstre der passer til netop det område der ønskes personlig luft i. Tekstilen bliver produceret i samarbejde med KE Fibertec AS og designes i helrunde, halv- og kvartrunde indblæsningsposer samt i loftpaneler der passer i modul loftsystemer.

Tekstilen væves med en permeabilitet der passer til den luftmængde og loftshøjde der designes Vent2U. Endvidere laves der et hulmønster der sikre en laminær luftstrømning med retning til det område hvori der ønskes en høj personlig luftkvalitet.

Udsugning

For at skabe balance i lokalet, udsuges den brugte luft et egnet sted i lokalet. Den udsugede luftmængde svarer til den luft der blæses ind. Udsugningen til balancering af luftmængden sker gennem en rist med et gitter til opsamling af støv. Ved at suge ud gennem et gitter, beskyttes kanalsystemet mod snavs og nedsat funktion. Når kanaler snavses til opstår der større modstand i systemet og ventilatoren skal arbejde mere for at suge den samme luftmængde ud. Det er meget sjældent at kanalsystemet bliver gjort rent inde i røret, hvorfor støvopsamlingen i gitteret er en fordel der rækker ind i fremtiden og nedsætter energiforbruget. Udsugningsristen støvsuges nemt efter behov.

Udsugning har en lille gribe afstand der er 30-40 gange mindre end indblæsningsluftens indstrålingsdybde. Derfor anvendes udsugning funktionelt, når der er en fast defineret forureningskilde til stede i lokalet. Eksempelvis hvis der loddes eller svejses, er det nødvendigt at skabe en punktudsugning der kommer tæt på kilden. På den måde opfanges kilden inden den når at sprede sig til rumluften.

Indemiljøet skaber dig

Indemiljø og sundhed

Indemiljø

Indenfor skaber du dit indemiljø gennem mange ting. Inventar, konstruktioner, tæpper og andre mennesker er en del af indemiljøet.

Indemiljøet er en del af dig, du ånder og bevæger dig indenfor næsten hele dagen. Gennem den luft du indånder optager du de luftholdige stoffer. Overraskende for Vent2U optager du også de luftholdige stoffer gennem huden og den tekstil du bærer.

En spændende dag hos Sundhedsstyrelsen mandag d. 23. april 2018 sammen med en flok eksperter indenfor indeklima og sundhed.

Indemiljø er en kompleks størrelse

De ting der omgiver dig indenfor har alle indflydelse på dit velvære og sundhed. Det er en størrelse du ikke helt selv kan tage ansvar for. Bygningen er sammensat af 1.000 vis forskellige komponenter og indrettet med ligeså mange forskellige materialer. Endvidere opholder der sig andre mennesker i nærheden med vidt forskelligt tøj og vaner samt renlighed. Til sidst påvirkes indemiljøet også af temperatur og fugtighed.

Indemiljø
Vi er i indemiljøet langt det meste af vores liv, hvilket ikke er det mest naturlige for vores krop

Alt i alt er indemiljøets kvalitet påvirket af fugt, kemikalier og bio-influenter. Derfor overrasker det ikke Vent2U at indemiljøet er 2 til 10 gange mere forurenet end udeluften.

Effektiv ventilation

Med effektiv ventilation nedsættes luftforureningen i indemiljøet. De mest anvendte ventilationssystemer fortynder rumluften, således nedsættes de forurenede faktorer. Jo højere luftskifte, jo mindre er der tilbage af bygningens forureninger tilbage, ingen tvivl om det.

Problemet med effektivt ventilationssystem er, at det fylder meget i bygningen, bygherre anser det ikke umiddelbart som værditilvækst af bygningen, luft er usynlig, installationen forholdsvis dyr og ofte problematisk. Løsningerne har lige så stille udviklet sig i den rigtige retning, men primært med fokus på at anvende ventilationen med køling for øje.

Ventilation og køling

Når ventilation anvendes som kølende installation i bygningen, opnås ofte en god luftkvalitet, da luftskiftet nødvendigvis skal forhøjes for ikke at skabe trækgener ved lave indblæsningstemperaturer. Dog forekommer der alligevel trækgener grundet mange forskellige hændelser, hvilket jeg ikke vil komme nærmere ind på i denne artikel,  men kan henvise til hertil.

Den gode luftkvalitet gennem et højt luftskifte fjerner dog ikke de interne belastning, men opblander dem med udeluften gennem ventilation.

Vent2U systemløsninger

Vent2U fokuser på at tilføre udeluft konstant til lige netop der hvor du trækker vejret. Vent2U systemløsningerne giver en mere ren udeluft i det område hvor du trækker vejret, således at den luft Vent2U leverer hos dig, fortrænger de stoffer og gasarter der udvikles i indemiljøet. Vent2U arbejder på at skabe et sundt og godt indeklima der både er bedre, billigere, grønnere og mindre end de traditionelle ventilationssystemer.

Forbedring af skolen med fornuft

Fornuftig forbedring af skolen med frisk luft

Forbedring af skolen bør der tages ud fra fornuftige beslutninger. Eleverne trænger til frisk luft til at klarer hjernen. Ligeså snart luften er mindre frisk, stiger belastningen af kroppen og hjernens evner. Kroppens optager CO2 300 gange nemmere end O2, derfor bliver lav luftkvalitet hurtigt til dårlig luftkvalitet.

Dårlig rumluft virker hæmmende på dig
Rumluftens tilstand påvirker vores fysiske og psykiske tilstand

Forurening

Rumluft er 2 til 10 gange mere forurenet end udeluften. Det afhænger helt af ventilationens effekt, materialevalg, aktivitet, vira og rengøringen mm. Endvidere kan der være skjulte aktiviteter i konstruktionen som spredes gennem omrørt luft i lokalet.

Når alene højere CO2 indhold påvirker læringsprocessen negativt, må de andre kemiske afgasninger, støv og snavs samt vira have mindst lige så dårlige indflydelse på den læring skolen kan give eleverne. Kroppen og den måde vi bruger hjernen på bliver  stresset, og eleverne er i dag i skolen 6 til 8 timer i skolen om dagen. Det er optil 1/3 del af deres liv i opvæksten de er i klasselokalet.

Rumluft kommer af udeluft påvirket af den indendørs aktivitet
Rumluft 2-10 gange dårligere end udeluft. Afhængig af ventilationseffektiviteten, materialevalg, rengøring mm.

Ventilation eller ej

Klasselokaler uden mekanisk ventilation har det dårligste luftkvalitet. Uden luftskifte er luftens indhold alene af CO2 kommet over den kvalitet end som den varme luft du blæser ind i en ballon. Prøv at forestille dig, at du skal trække vejret fra en beholder der er fyldt op med varm luft fra balloner. Vel og mærke fra 25 personer.

Bæredygtig ventilationsløsning

Forbedring af skolen med Vent2Learn sikre en høj luftkvalitet i næsehøjden i klasselokalet. Den luft Vent2Learn leverer til elevernes lunger, er mindst mulig forstyrret af den rum forurenet luft der er i klasselokalet.

Med Vent2Learn minimeres energiforbrug og omkostninger til etablering af et effektivt ventilationssystem. Luftkvaliteten bliver hele tiden forbedret der hvor den bliver brugt. Der kommer hele tiden ny og ubrugt luft ned i lungerne. Og det er ikke varm luft.

Brugt luft i skolen

Brugt luft uden skoleventilation?

Ballontest viser hvor brugt luften er.

Skoleventilation med eller uden brugt luft. Når vi trækker vejret fortyndes den indåndede luft med den luft vi har brugt. Den luft vi puster ud har et højt indhold af CO2. I lokalet fortyndes og opblandes luften vi har pustet ud med andres brugte luft. Jeg pustede et par balloner op her til morgen på mit kontor og ledte luften ud af dem over en CO2 måler. På kontoret var der 410 ppm og min brugte luft i ballonen viste 2.300 ppm CO2. Nede i mine lunger steg CO2 indholdet til 2.300 ppm med en luftkvalitet i lokalet med meget høj luftkvalitet. En time senere var der 580 ppm på mit kontor, og samme ballontest viste 3.100 ppm. Stigningen i sig selv er ret interessant, men det er temmelig skræmmende at erfare hvilket niveau den 100% brugte luft har af CO2 indhold. Der skal siges, at mit kontor bliver ventileret efter Vent2U princippet.

God luftkvalitet

Udeluft har i dag omkring 400 ppm CO2. Efter en europæisk norm, vil rumluften have følgende kategori ud fra CO2 niveauet:

 1. er under 700 ppm,
 2. er under 800 ppm
 3. er under 1.150 ppm

Skoleventilation

Bygningsreglementet foreskriver skoleventilation svarer til maksimalt 1.000 ppm CO2. Det gælder for nye undervisningslokaler, men ikke for gamle klasselokaler. Arbejdstilsynet foreskriver en luftkvalitet der svarer til maksimalt 0,1% CO2, hvilket kan tolkes som 1.444 ppm CO2.

I et normalt klasselokale uden ventilation, kommer CO2 niveauet hurtigt over 2.300 ppm, og ikke usædvanligt at komme over 3.500 ppm. Det svarer til den luftkvalitet der er i de 2 balloner jeg testede her til morgen. Altså at den luft der hurtigt bliver i klassen, er af den samme CO2 kvalitet end som den luft jeg blæser ind i ballonen. Den luft jeg blæste ind i ballonen er dog af bedre kvalitet end den der opstår i et klasselokal uden ventilation. Dels fordi den luft jeg blæste ind i ballonen kun er brugt af mig, og dels fordi den luft ikke er blandet med de foruerninger der kommer fra den aktivitet der sker i lokalet.

Unik løsning med Vent2Learn

Vent2Learn indblæser luft med ca. 400 ppm ned i den zone hvori man trækker vejret. Vent2Learn tilfører hele tiden den friske luft ind i zonen. Den friske luft ledes ned i zonen uden unødig omrøring, inden du trække den ned i lungerne. I test viser det, at Vent2Learn kan halverer den ventilerede luft, samtidig med at CO2 niveauet ikke forringes i forhold til traditionelle systemer. Luftkvalitet i Vent2Learn er endda af højere kvalitet, da den er mindst mulig forstyrret af de forskellige afgasninger der sker i lokalet. I lokalet afgasses der fra lakeret, malet og rengjordte overflader. Gulvtæpper, tekstiler, planter, dyr og mennesker afgiver støv. Den brugte luft ender i lungerne der fører luften videre til kroppen og  specielt til hjernen.

Skolernes pressede indeklima påvirker elevernes fremtidsmuligheder negativt.

Skolernes pressede indeklima påvirker elevernes fremtidsmuligheder negativt.

Et presset indeklima forringer læringsmiljøet og påvirker elevernes kognitive velvære i negativ retning. Det dårlige indeklima gør det sværere for eleverne at bruge den nye viden konstruktivt.

Vent2U 26.01.2017.

Igennem mange år er de ældre skolebygninger blevet renoveret med det formål, at opnå energiøkonomiske gevinster. Disse tiltag  giver lavere energiforbrug og nedsætter forureningen, og samfundet opnår gode gevinster i forhold til klimaet og driftsøkonomien. Men det er specielt i de energirenoverede skoler, uden tidssvarende ventilation, at indeklimaet markant er forringet. Samtidig har skolereformen givet længere dage på skolen og dermed forøget belastningen på indeklimaet. Den manglende udskiftning af rumluften presser altså læringsprocessen.

Tidligere anvendte man udelukkende CO2 niveauet til at klassificere luftkvaliteten, men i dag ved man, at beslutningsevnen og læringsmiljøet påvirkes ved selv mindre ændringer af CO2 niveauet.

Illustration: Tina Bæk Nilsen

“Luftkvaliteten alene kan nedsætte niveauet for hvor meget man kan anvende ny viden. Derfor er det uden tvivl vigtigt, at der bliver sørget for en god ventilation i undervisningslokalerne, så eleverne kan bruge den viden de bliver beriget med optimalt” siger CEO Lillian Kofod, Vent2U.

Der er stor forskel på indeklimaet i de danske folkeskoler. Nogle skoler er ganske nye og har grundet bygningsreglementets lovkrav et ventilationssystem, der sikrer det  gode indeklima. Andre gamle skoler har ikke noget ventilationssystem, og må nøjes med sporadisk at lufte ud når udestøj, vejr og vindforholdene tillader det. I et normalt klasselokale vil der, uden mekanisk ventilation, ske en meget hurtig stigning af CO2 indholdet efter gennemtræk  med åbne vinduer/døre. Eneste mulige løsning til et stabilt og godt indeklima er etablering af et mekanisk ventilationssystem.

Uanset hvilket ventilationssystem man har, er der udstyr som skal serviceres, krav til brandsikkerheden og gener som støj og træk, at tage hensyn til. Dertil kan det være en udfordring at finde plads til ventilationen i de eksisterende bygninger, hvor pladsen er den begrænsende faktor.

Alle skoler er forskellige, og der vil være behov for at se og analysere hver skole for sig.

Fakta:
Arbejdstilsynet har fastsat en grænse-værdi på 0,1% CO2 for ophold på faste arbejdspladser. Bygningsreglement angiver et maksimalt  CO2 indhold i institutioner og undervisningslokaler på 0,1000 %.

 

På ovenstående kurve ses CO2 niveauet over samme dag målt i to forskellige klasselokaler. Når kurven falder, er lokalet enten forladt eller der er skabt et godt luftskifte med udeluft. Når kurven stiger er det udtryk for at der er aktivitet i lokalet. Den blå linje viser et klasselokale, der har installeret Vent2Learn i lokalet. Med Vent2U  bliver CO2 niveauet maksimalt 760 ppm med et gennemsnit på 491 ppm. Den orange kurve viser et klasselokale uden mekanisk ventilation, og her stiger CO2 niveauet helt op til 2.440 ppm lige inden frokost, med et gennemsnit på 760 ppm over hele undervisningsdagen.

En kognitiv undersøgelse lavet af Harwerd T.H. Chan School of Public Health i samarbejde med SUNY viser, at man kan anvende givne informationer 299% bedre, når CO2 niveau falder fra 1.400 ppm ned til 550 ppm.

Vent2Learn er et helt nyt og banebrydende ventilationssystem udviklet af Vent2U. Vent2Learn giver en høj luftkvalitet, netop der hvor behovet er, samtidig med at det bruger mindre energi og plads. Da luft fra Vent2Learn blander sig minimalt med den gamle brugte luft, nedsættes smitterisikoen også markant.

Ventilationssystemet Vent2Learn kan optimeres yderligere, ved at have mange klasselokaler koblet på et centralt anlæg. Et samlet centralt ventilationsanlæg mindsker støjgener og nedsætte besværlighederne ved drift og service.

Læringsmiljøet bør komme på finansloven, eller rettere indeklimaet i skolerne bør komme på finansloven. Der er 700.000 elever i Danmark og mere end 60% lider under et for dårligt indeklima. Det betyder, at mere end 420.000 elever undervises i et miljø, der sløver deres læring. Det er Vent2U´s skøn, at det vil koste 2 mia kr at genoprette læringsmiljøet gennem ventilering på traditionel vis eller 1,3 mia kr med Vent2Learn.

Vent2Learn er billigere, nedsætter smitterisiko og giver højere luftkvalitet end andre traditionelle effektive systemer. Samtidig med fylder det mindre end traditionelle systemer og yderst velegnet til renovering.