Specialister designer og vedligeholder indeklima og miljøet bedst.

Ventilation er den første del af dine lungers luftkvalitet, og yderst vigtig for dit helbred og velbehag. Specialister vedligeholder indeklima og miljøet bedst. Derfor er det også vigtigt at der skal fagfolk til at holde dit ventilation i topform. Indemiljøet er kompleks og mange forskellige meninger kommer af den store indflydelse det har på både krop og sjæl.

Ibrugtagning af byggeri

Efter byggeriet er blevet afleveret og ibrugtaget overlades indemiljøet til bygherren og brugerne til sig selv. I bedste fald er der en pedel eller vicevært der kan ændre på temperaturen og justere lidt på luftmængden lokalt og centralt.

“Indemiljøet bør tilpasses menneskets behov for frisk luft og mindre disponeret overfor forureninger. Det er Vent2U´s fokus i samspil med bæredygtighed”

Alle ændringer får konsekvenser for samtlige brugere, med mindre der er tale om individuel styring og kontrol. Det sidste er det dyreste at installere, men paradoksalt nok det bedste og billigste i hele levetiden. Men det er bygherren der betaler for anlægsomkostningerne og brugeren eller lejeren der betaler for driften.

Indeklima

Indeklimaet har mange klager fordi der er stor forskel på hvad der lige er passende for den enkelte lige nu og her, samt hen over årstidernes skiften mellem kolde og varme perioder. Specielt i forbindelse med årstidernes skiften sker der en ændring i indeklimaet.

Vendes miljøet opstår nye utænkte situationer


Lad specialister om miljøet

Specialister vedligeholder indeklimaet og miljøet bedst, basta. Det giver langt større tilfredshed og skåner miljøet for unødige forureninger og klager over indeklimaet. Desværre bliver der sjældent tænkt specialisering ind i byggeriet. Det på baggrund af at det er usynlige parametre, der dog har meget stor betydning for brugernes helbred og faglig kunnen.

Teknisk ansvarlighed

Et eksempel på fejlagtig justering af indeklimaet der ses ofte er følgende:

I efteråret klages der over træk. Den ansvarlig justerer op for temperaturen på ventilationsluften. Det hjælper lige i den situation på det tidspunkt. Den ansvarlige skriver sig det bag øret.

Det går godt i en periode, men så kommer der lignende klager. Der justeres igen en grad op for temperaturen på ventilationen. Det gik godt sidste gang. Efterhånden som klagerne kommer, overtager ventilationen behovet for opvarmning i overgangsfaserne fra sommer til vinter og igen fra vinter til sommer.

Som tiden går, bliver der flere og flere klager over dårligt indeklima. Der opleves store problemer med træk. Nu er indblæsningstemperaturen oppe over rumtemperaturen. Det er på tide at få en specialist ind og justere hele bygningens installationer. Der er ubalance i det tekniske indeklima og der bruges mange kræfter og energi på at lukke klagerne ned.

“Efter byggeriet er blevet afleveret og ibrugtaget overlades indemiljøet til bygherren og brugerne til sig selv. I bedste fald er der en pedel eller vicevært der kan ændre på temperaturen og justere lidt på luftmængden lokalt og centralt”

Citat Lillian Katrine Kofod, CEO Vent2U

Klager over ventilation

Ventilationssystemet bliver en udskældt faktor og til sidst slukkes det. Den første del af dine lunger bliver deaktiveret. Luften bliver tung og meget forbrugt.

Oftes vil en høj indblæsningstemperatur på ventilationssystemet overtage opvarmningsbehovet. Specielt i lavenergihuse. Det fordi der ikke er behov for at tilføre ret meget varme fordi der ikke er noget varmetab. Men der er forskellige bygningsdele og varmeledningsevner i disse. På den måde vil der være områder hvor der er behov for opvarmning, på trods af at der er overskud af varme i hele bygningen. Med en central styring af opvarmningen og fordeling af ventilationen, vil der opstå problemer med indeklimaet. Det er der slet ingen tvivl om.

Energiøkonomiske bygninger

Selv i de mest prisværdige energihuse opstår disse problemer. Ofte opstår de lige fra dag 1. Indreguleringen af de tekniske installationer er gjort for de enkelte fagområder og overlap på indeklimaet har ikke fået den nødvendige attention. Her er det bygherren har opmærksomhed på anlægsomkostningerne og i bedste fald en rådgiver til at sørge for at alle krav og regler er overholdt. Styresystemet til indeklimaet er installeret og der er attention på nedbringelse af energiforbruget. Desværre sker det ofte, at energiforbruget slet ikke stemmer overens med de beregninger der blev lavet i forbindelse med projektering af byggeriet. Nej, der blev ikke taget hensyn til de menneskelige faktorer, hvor hver enkelt person er unik i forbindelse med behov for varme og kulde samt frisk luft, lys og udsyn.

Unikke mennesker kræver unikke løsninger

Hvert menneske er unikt. Behovet for sit eget indemiljø er mere udtalt i lavenergihuse. Her har der været fokus på energioptimering frem for de menneskelige behov.

Mennesket i fokus med de mest basale behov for naturlige midler. Frisk luft uden omsvøg
Vent2U fokuserer på at den største energikilde kommer sikkert frem til dig. Frisk luft direkte frem med mindst mulig opblanding af den forbrugte rumluft. Luft der er behandlet nænsomt og mindst mulig forurenet af omgivelserne, inden den år at komme ned i lungerne. Det er med mennesket som fokus.

Vent2U Solutions

Det er her Vent2U solutions kommer ind. Vent2U fokuserer på at mindske risikoen for at få indemiljøets omgivelser forureninger ned i lungerne.

“Indemiljøet bør tilpasses menneskets behov for frisk luft og mindre disponeret overfor forureninger. Det er Vent2U´s fokus i samspil med bæredygtighed”

Kognitiv velvære med frisk luft
Hjerneaktivitet og større performance med frisk luft

Vent2Learn

Vent2U har allerede markedsført Vent2Learn, der med langt mindre forbrug af både energi, materialer og installationer kan oparbejde en lagdelt zone i klasselokalet. Den lagdelte zone i klasselokalet får tilført udeluft ved hjælp af de specialdesignet indblæsningsarmatur, således luften i respirationshøjde er mindst mulig opblandet med den forbrugte og forurenet luft i lokalet.

Vent2Learn er udviklet uden offentlig støtte og blev klar til marked allerede i 2017. Desværre har bygherre og teknisk ansvarlige i kommunerne ikke været villig i at anvende Vent2Learn. Vent2Learn er det mest innovative ventilationsprincip i nyere tid. Det anvender det princip som Vent2U anvender i alle sine løsninger. Mere personlig udeluft med de kvaliteter som udeluften har for friskhed og mindre forbrugt af andre.

Indemiljøet er langt mere forurenet end udemiljøet

Udemiljøet er forurenet, men du bliver måske overrasket når at indemiljøet er langt mere forurenet. Det er blot usynligt, men har en meget stor effekt på både helbred, komplekse tankevirke og humør. Indenfor både sover, undervises, arbejder og hygger vi os for det meste. Det bliver til mere end 90% af vores liv indenfor. Sæt krav til indemiljøets kvalitet, det gør vi i Vent2U. Vent2U arbejder for at du skal kunne udnytte dit store potentiale ved at gøre dit nærmiljø unikt.

Løsningen ligger lige i luften med Vent2U

Kontakt Vent2U for at få indemiljøet i undervisningslokalet i topform. Det mindsker smitterisiko og giver langt bedre brændstof til hjernen. Mere friskhed i luften der kommer ned i lungerne og hjernen til gode.

Det hele ligger i den her dråbe. Et spejlbillede af verden i en dråbe regnvand. Luftbillede vendt på hoved, giver nye perspektiver

Pust liv og kraft i indemiljøet

Pust liv og kraft i indemiljøet

Vi flytter ind i storbyerne og skaber os et indemiljø. Vi opholder os inde i bygningerne langt det meste af tiden. Til dagligt er det kun når vi flytter os fra en bygning til en anden, at vi opholder os udenfor. I fritiden søger vi ud for at slappe af og nyde naturen. Vi nyder at være en del af naturen og mærke vinden og høre fuglene fløjte.

Vent2U arbejder konstant på at skabe mere liv og kraft i indemiljøet. FOKUS ligger på at skabe et bæredygtigt indemiljø, der tilgodeser dig og hele din hverdag. De tekniske løsninger er blevet udviklet af Lillian Katrine Kofod i samarbejde med KE Fibertec AS og DTU. Det er 2. generation af Personlig Ventilation, dog mere fleksibel og mindre installationer.

Med fokus på at give alle en høj luftkvalitet, er det lykkedes at skabe et godt luftmønster i lokalet. Luften ledes ned til der hvor du trækker vejret, vel og mærke uden at den bliver særligt opblandet med den luft der allerede har været i lokalet i længere tid. Møbler, tæpper, bygningen og de der opholder sig i lokalet påvirker alle den luftkvalitet der opnås i det enkelte rum.

Personlig luft

Der sættes fokus på at du får din helt egen luft, der hvor du trækker vejret. Vi bygger for at sikre et sikkert, godt og stabilt indemiljø. Vi har også bygget luften med ind i bygningen, og den fortyndes med luften udefra. Fortyndingen af rumluften sker ganske naturligt eller ved hjælp af ventilationssystemer. Ved hjælp af et tilstrækkeligt luftskifte med udeluft opnår man en luftkvalitet i indemiljøet afhængig af blandingsforholdet. 100% personlig luft er fuldstændig uopblandet med den brugte rumluft. Med Vent2U´s luftmønster kan man opnå samme % personlig luft med den halve luftmængde. Dette er muligt, da nuværende ventilation udskifter rumluften mere end 100 gange den luftmængde end som der bliver brugt. Det drejer sig om at opnå et luftmønster der giver dig en forholdsvis ufortyndet udeluft.

Læringsmiljø

Med systemløsningen Vent2Learn er der udviklet et ventilationssystem der sikre en høj luftkvalitet i elevernes siddende og stående højde. Systemløsningen indeholder et ventilationssystem med kanaler til transport af luften og et ventilationsaggregat til behandling af luften. På ganske traditionelt vis, udsuges den brugte luft fra klasselokalet og ledes frem til aggregatet, hvor varmen genvindes. Energien fra den udsugede varme luft genanvendes kontrolleret til opvarmning af den kolde udeluft der ledes ind i klasselokalet.

Det er metoden til at blæse luften ind, der er afgørende for opnåelse af personlig luft. Vent2Learn har en meget høj effektivitet for personlig luft, hvorfor der kan anvendes mindre luft til opnåelse af samme resultat for hvilken luftkvalitet du får i dine lunger.

Læringsmiljøet kan blive højere med en god luftkvalitet, det er der slet ikke nogen tvivl om. Trods denne viden, har de fleste klasselokaler en for dårlig luftkvalitet.

Læringsmiljø påvirkes i høj grad af luftkvaliteten

Alle børn har krav på et godt indemiljø

Der er i dag et krav om en luftkvalitet i nybyggede skoler, men ca 80% af nuværende skoler er bygget før end kravet blev indført. Arbejdstilsynet har samme krav til arbejdsmiljøet end som Bygningsreglementet har til klasselokaler i dag.

Hvis der ikke er noget mekanisk ventilationssystem i klasselokalet er der helt sikkert et utilstrækkeligt indemiljø. Meget hurtigt vil luften blive tung og været brugt af alle i lokalet. Endvider vil luften indeholde afgasninger fra malet, limet og farvet overflader samt de afgasninger selve konstruktionen afgiver. Indeluften indenholder optil 10-50 gange mere forurening end udeluften. Indeluften er udeluft der er lukket inde og påvirket af den aktivitet der sker i lokalet.

Vent2Learn

Vent2Learn er et kontrolleret og højeffektivt ventilationssystemer specielt udviklet til optimering af luftkvaliteten i klasselokaler. Vent2Learn er installeret på flere skoler og alle har fået et bedre indeklima og minimeret energiforbruget.

  • understøtter et godt læringsmiljø
  • giver en høj luftkvalitet
  • installationen fylder mindre
  • giver et meget lavt energiforbrug
  • funktionelt designet ventilaitonssystem til det enkelte lokale

Det er de mest udsatte der vil opnå de bedste resultater med Vent2Learn. Med den luftkvalitet der leveres til indånding, bedres den kognitive velvære og viljen til at lære genskabes i højere grad.

Indemiljøet skaber dig

Indemiljø og sundhed

Indemiljø

Indenfor skaber du dit indemiljø gennem mange ting. Inventar, konstruktioner, tæpper og andre mennesker er en del af indemiljøet.

Indemiljøet er en del af dig, du ånder og bevæger dig indenfor næsten hele dagen. Gennem den luft du indånder optager du de luftholdige stoffer. Overraskende for Vent2U optager du også de luftholdige stoffer gennem huden og den tekstil du bærer.

En spændende dag hos Sundhedsstyrelsen mandag d. 23. april 2018 sammen med en flok eksperter indenfor indeklima og sundhed.

Indemiljø er en kompleks størrelse

De ting der omgiver dig indenfor har alle indflydelse på dit velvære og sundhed. Det er en størrelse du ikke helt selv kan tage ansvar for. Bygningen er sammensat af 1.000 vis forskellige komponenter og indrettet med ligeså mange forskellige materialer. Endvidere opholder der sig andre mennesker i nærheden med vidt forskelligt tøj og vaner samt renlighed. Til sidst påvirkes indemiljøet også af temperatur og fugtighed.

Indemiljø
Vi er i indemiljøet langt det meste af vores liv, hvilket ikke er det mest naturlige for vores krop

Alt i alt er indemiljøets kvalitet påvirket af fugt, kemikalier og bio-influenter. Derfor overrasker det ikke Vent2U at indemiljøet er 2 til 10 gange mere forurenet end udeluften.

Effektiv ventilation

Med effektiv ventilation nedsættes luftforureningen i indemiljøet. De mest anvendte ventilationssystemer fortynder rumluften, således nedsættes de forurenede faktorer. Jo højere luftskifte, jo mindre er der tilbage af bygningens forureninger tilbage, ingen tvivl om det.

Problemet med effektivt ventilationssystem er, at det fylder meget i bygningen, bygherre anser det ikke umiddelbart som værditilvækst af bygningen, luft er usynlig, installationen forholdsvis dyr og ofte problematisk. Løsningerne har lige så stille udviklet sig i den rigtige retning, men primært med fokus på at anvende ventilationen med køling for øje.

Ventilation og køling

Når ventilation anvendes som kølende installation i bygningen, opnås ofte en god luftkvalitet, da luftskiftet nødvendigvis skal forhøjes for ikke at skabe trækgener ved lave indblæsningstemperaturer. Dog forekommer der alligevel trækgener grundet mange forskellige hændelser, hvilket jeg ikke vil komme nærmere ind på i denne artikel,  men kan henvise til hertil.

Den gode luftkvalitet gennem et højt luftskifte fjerner dog ikke de interne belastning, men opblander dem med udeluften gennem ventilation.

Vent2U systemløsninger

Vent2U fokuser på at tilføre udeluft konstant til lige netop der hvor du trækker vejret. Vent2U systemløsningerne giver en mere ren udeluft i det område hvor du trækker vejret, således at den luft Vent2U leverer hos dig, fortrænger de stoffer og gasarter der udvikles i indemiljøet. Vent2U arbejder på at skabe et sundt og godt indeklima der både er bedre, billigere, grønnere og mindre end de traditionelle ventilationssystemer.