Indeluften bliver påvirket i langt højerer grad end udeluften af forureninger

Livskvalitet med høj luftkvalitet og kognitivt velvære

Frisk luft bidrager til høj livskvalitet

Krop og hjerne fungerer godt med frisk luft, hvilket kan give livskvalitet med høj luftkvalitet og kognitivt velvære. Hver dag bruger vi 10-20 kg luft indenfor, alt afhængig af aktivitetsniveau og størrelse, samt hvor megen tid vi bruger indenfor. Derfor er det vigtigt at stille krav til kvaliteten af luften indenfor. Vi kan gennem adfærdsændring selv være med til at højne kvaliteten, men det er sjældent tilstrækkeligt. Desuden kan ændret adfærd give et unødigt højt energiforbrug og dermed forøge den eksterne luftforurening.

Den luft vi trækker ind i vores lunger indeholder gasarter som ilt, CO2, brinte, helium, argon mm. og små partikler. Gasarterne flyver rundt med meget høj hastighed uden at miste energi, og det er det der skaber lufttrykket. Lufttrykket kan ændres ved at tilføre energi.

Vejrtrækning

Høj livskvalitet med høj luftkvalitet og kognitiv velvære
Luften er usynlig men fyldt med livsnødvendig ilt og CO2

Når vi trækker vejret, trækker vi den luft ind der er lige umiddeltbart uden for vores næse og mund ved at lave et undertryk i lungerne. Når vi puster luften ud, er der tilsat noget energi i form af et højere tryk, og hastighed der blæser luften 30-40 gange længere væk end det vi trækker ind. Det har den store betydning at vi ikke trækker den samme luft retur som vi lige har pustet ud. Den store betydning ligger i, at vores krop og hjerne har brug for frisk luft. Og når det fungerer udskilles CO2 fra vores forbrænding.

Den luft vi puster ud, er den vi lige har brugt og udskiftet O2 med CO2. CO2 dannes ved at O2 indgår sammen med kulstof C i vores forbrænding i hjerne- og muskelcellerne. Blodet transporterer ilt, C og CO2 til og fra vores lunger. Indeni vores lunger veksles iltfattigt luft med CO2 fattigt luft, og det bevarer vores evner til at bruge energi til at tænke og bevæge os.

Kognitive velvære

Gasarterne og  de mindste partiklerne kan ikke ses med det blotte øje, men trænger helt ind og sætter spor i vores krop og hjerne. Luften er den aller største bidragsyder til et sundt godt liv og er en af de vigtigste faktorer i vores liv. Selv meget kortvarig mangel på ilt kan få fatal betydning for vores hjernefunktion.

Livskvalitet med høj luftkvalitet og kognitivt velvære
Alene luftens indhold af CO2 har stor indflydelse på muligheden for at udvikle de kognitive færdigheder

Tætheden af CO2 i den luft vi trækker ind har stor indflydelse på vores kognitive velvære, samtidig giver de allermindste partikler et dårligt helbrede og resulterer i for tidlig død. De mindste partikler fra bremsestøv og diesel forbrænding har man mistanke om at sættes i forbindelse med alzheimer, da man har fundet metal aflejringer i hjernerne fra alzheimer syge mennesker der formodes at komme fra de mindste metal partiklar i luften.

Indemiljøets betydning for vores helbrede

Der er ikke tvivl om at luften har stor betydning for vores liv og velvære. Med massive indsatser imod skadelig emission, er luftkvaliteten blevet forbedret i det eksterne miljø. Der er dog fortsat stort behov for at mindske luftforureningen, hvilket dels bliver gjort gennem energiøkonomiske investeringer til mindskning af emmisionen og dels gennem mere effektive tekniske løsninger.

På baggrund af de energiøkonomiske investeringer er der specielt behov for at forbedre indemiljøet, der er 2 til 50 gange mere forurenet end udeluften. De mange sammenbragte ting afgiver mange forskelligartet partikler og afgasninger. Det naturlige luftskifte er minimeret betragteligt med stor energiøkonomiske gevinst. Selv med naturlige produkter kan der opstå kemiske problemer, eksempelvis afgiver naturpleje produktet Linolie sundhedsskadelige aldehyder når det hærder, hvilket overraskede forskerne i  Realdanias projekt “Sunder Boliger”.

Luftforureningens indflydelse på helbredet

World Helth Organization (WHO) udgiver fortsat flere artikler og videnskabelige undersøgelser med advarsler om den negative effekt dårlig luftkvalitet giver på helbredet.

SÅDAN PÅVIRKER LUFTFORURENING KROPPEN:
 • De bittesmå partikler rammer især dem, der i forvejen har problemer med vejrtrækning eller blodkredsløbet, lyder det fra Miljøstyrelsen.
 • De sundhedsskadelige partikler i luften kan give åndedrætsbesvær, påvirke blodet og ændre kroppens celler.
 • Hvis man udsættes for særlig kraftig luftforurening, kan imunforsvaret blive så overbelastet, at der kan opstå en betændelsestilstand, der føres rundt i kroppen.
 • På kort sigt kan folk, der har astma, blive syge eller få værre symptomer.
 • Men på længere sigt kan det give hjerte- og lungesygdomme, kræft eller dårligere lunger hos børn.

Kilde: Miljøstyrelsen og dr.dk

2.140 årlige for tidlige dødsfald i Danmark rapporterede Københavns Universitet sammen med hjerteforeningen i januar 2018. WHO skønner at der er flere millioner for tidlige dødsfald årligt, og at luftforureningen er blandt de største risikofaktorer for globale dødsfald og risiko for sygdom.

Det derfor vigtigt at tage indemiljøet alvorligt, når vi nu ved at indemiljøet er en del kraftigere forurenet end udemiljøet.

Indeluftens sammensætning er produktet af de fysiske og kemiske influenter fra indemiljøet og udemiljøet tilsammen. Nogle er der helt naturligt og andre er kemisk fremstillet i de ting vi omgiver os med. Camfil skriver at “hvis du tilbringer en dag på gaderne i Beijing, vil det have den samme negative effekt på din krop som 30 dage i Paris.” Dertil kan Vent2U så tilføje, at det måske vil svarer til kun 3 dage indenfor i Paris?

Filtrering

Det er nødvendigt at filtrere den ventilerede luft man bringer ind i bygningen. Friske luft er dyrbar og skal bruges med omhug. Luftrensere kan rense luften for partikler, men tilfører ikke ny ilt. Derfor er det også nødvendigt at ventilere lokalet med udeluft for at opnå et godt indemiljø. De aller mindste partikler er de mest skadelige. EU og WHO overvåger partikelmassen i uderummet. De små partikler  trænger ind i vores lunger og blodbaner hvorfor det er nødvendigt at filtrere indblæsningsluften inden partiklerne når ind i vores åndingszone.

Luftskifte

Når man ikke ventilerer mekanisk, sker der ikke nogen styret filtrering af den luft der nødvendigvis skal udskiftes i bygningen. Samtidig med bliver der en meget stor andel af brugt luft i bygningen. Vira spredes og iltningen af vores blod nedsættes. Med andre ord bliver indeluften meget forurenet hvis der ikke skiftes luft ud. For at sikre et sundhedsmæssigt godt indemiljø er det derfor nødvendigt at have et effektivt ventilationssystem med god filtrering i afhængighed af behovet. Jo mere effektivt ventilationen udføres for at opnå god luftkvalitet jo mindre er behovet for luftskifte.

Frisk luft og talentudvikling

Vores talenter har brug for frisk luft, en luft der ikke er godt brugt og uden for megen CO2. Vores hjerne er et neural netværk der fungerer med ilt som brandstof, og selv små ændringer i den indåndede luft giver større ændringer i vores hjernes velvære.

De aller mindste partikler i luften bidrage til dødelige sygdomme som hjerteanfald, lungekræft, demens, emfysem, ødem og anden alvorlig sygdom, hvilket fører til for tidlig død.

Sådant behøver det ikke at være, det er muligt at fortrænge den skadelige brugte luft fra området hvor man indånder. Derved trækkes de bitte små partikeler ikke med ind i kroppen.

Livskvalitet med høj luftkvalitet og kognitivt velvære

Med Vent2U systemløsninger opnår man i høj grad en personlig udeluft zone omkring sig. Der kan laves løsninger med mere eller mindre personlig ventilering. Der vil altid blive tilført mindst forstyrret udeluft i din indåndingszone. Det betyder, at den luft du indånder og byder velkommen i din krop, ikke er blevet omrørt i stor grad med den allerede brugte og forurenet luft der omgiver os indenfor.

Vent2U systemløsningerne er bæredygtigte ventilationssystemer med

 • yderst effektivt personlig udeluft
 • luftkvaliteten ekstrem høj
 • effektiviteten nedsætter luftbehovet
 • stor energiøkonomisks gevinst
 • mindre pladskrævende installationer
 • nedsat påvirkninger af vores helbrede fra indemiljøet
 • hæver det kognitive velvære

Med andre ord sætter Vent2U systemløsningerne ind med større sundhed i bygningen med et langt mindre energiforbrug en andre ventilationssystemer. Endvidere fylder det mindre og koster mindre end de tradtitionelle effektive løsninger.

Pas godt på dit helbrede og kognitive velvære, det vil skabe en højere livskvalitet. Livskvalitet med høj luftkvalitet og kognitivt velvære vil give smartere og bedre løsninger. Vent2U er slet ikke i tvivl om at talentpleje vil betale sig. Derfor kan det ikke gå for langsomt at skabe et godt indemiljø i skolerne med systemløsningen Vent2Learn.