Skolernes pressede indeklima påvirker elevernes fremtidsmuligheder negativt.

Skolernes pressede indeklima påvirker elevernes fremtidsmuligheder negativt.

Et presset indeklima forringer læringsmiljøet og påvirker elevernes kognitive velvære i negativ retning. Det dårlige indeklima gør det sværere for eleverne at bruge den nye viden konstruktivt.

Vent2U 26.01.2017.

Igennem mange år er de ældre skolebygninger blevet renoveret med det formål, at opnå energiøkonomiske gevinster. Disse tiltag  giver lavere energiforbrug og nedsætter forureningen, og samfundet opnår gode gevinster i forhold til klimaet og driftsøkonomien. Men det er specielt i de energirenoverede skoler, uden tidssvarende ventilation, at indeklimaet markant er forringet. Samtidig har skolereformen givet længere dage på skolen og dermed forøget belastningen på indeklimaet. Den manglende udskiftning af rumluften presser altså læringsprocessen.

Tidligere anvendte man udelukkende CO2 niveauet til at klassificere luftkvaliteten, men i dag ved man, at beslutningsevnen og læringsmiljøet påvirkes ved selv mindre ændringer af CO2 niveauet.

Illustration: Tina Bæk Nilsen

“Luftkvaliteten alene kan nedsætte niveauet for hvor meget man kan anvende ny viden. Derfor er det uden tvivl vigtigt, at der bliver sørget for en god ventilation i undervisningslokalerne, så eleverne kan bruge den viden de bliver beriget med optimalt” siger CEO Lillian Kofod, Vent2U.

Der er stor forskel på indeklimaet i de danske folkeskoler. Nogle skoler er ganske nye og har grundet bygningsreglementets lovkrav et ventilationssystem, der sikrer det  gode indeklima. Andre gamle skoler har ikke noget ventilationssystem, og må nøjes med sporadisk at lufte ud når udestøj, vejr og vindforholdene tillader det. I et normalt klasselokale vil der, uden mekanisk ventilation, ske en meget hurtig stigning af CO2 indholdet efter gennemtræk  med åbne vinduer/døre. Eneste mulige løsning til et stabilt og godt indeklima er etablering af et mekanisk ventilationssystem.

Uanset hvilket ventilationssystem man har, er der udstyr som skal serviceres, krav til brandsikkerheden og gener som støj og træk, at tage hensyn til. Dertil kan det være en udfordring at finde plads til ventilationen i de eksisterende bygninger, hvor pladsen er den begrænsende faktor.

Alle skoler er forskellige, og der vil være behov for at se og analysere hver skole for sig.

Fakta:
Arbejdstilsynet har fastsat en grænse-værdi på 0,1% CO2 for ophold på faste arbejdspladser. Bygningsreglement angiver et maksimalt  CO2 indhold i institutioner og undervisningslokaler på 0,1000 %.

 

På ovenstående kurve ses CO2 niveauet over samme dag målt i to forskellige klasselokaler. Når kurven falder, er lokalet enten forladt eller der er skabt et godt luftskifte med udeluft. Når kurven stiger er det udtryk for at der er aktivitet i lokalet. Den blå linje viser et klasselokale, der har installeret Vent2Learn i lokalet. Med Vent2U  bliver CO2 niveauet maksimalt 760 ppm med et gennemsnit på 491 ppm. Den orange kurve viser et klasselokale uden mekanisk ventilation, og her stiger CO2 niveauet helt op til 2.440 ppm lige inden frokost, med et gennemsnit på 760 ppm over hele undervisningsdagen.

En kognitiv undersøgelse lavet af Harwerd T.H. Chan School of Public Health i samarbejde med SUNY viser, at man kan anvende givne informationer 299% bedre, når CO2 niveau falder fra 1.400 ppm ned til 550 ppm.

Vent2Learn er et helt nyt og banebrydende ventilationssystem udviklet af Vent2U. Vent2Learn giver en høj luftkvalitet, netop der hvor behovet er, samtidig med at det bruger mindre energi og plads. Da luft fra Vent2Learn blander sig minimalt med den gamle brugte luft, nedsættes smitterisikoen også markant.

Ventilationssystemet Vent2Learn kan optimeres yderligere, ved at have mange klasselokaler koblet på et centralt anlæg. Et samlet centralt ventilationsanlæg mindsker støjgener og nedsætte besværlighederne ved drift og service.

Læringsmiljøet bør komme på finansloven, eller rettere indeklimaet i skolerne bør komme på finansloven. Der er 700.000 elever i Danmark og mere end 60% lider under et for dårligt indeklima. Det betyder, at mere end 420.000 elever undervises i et miljø, der sløver deres læring. Det er Vent2U´s skøn, at det vil koste 2 mia kr at genoprette læringsmiljøet gennem ventilering på traditionel vis eller 1,3 mia kr med Vent2Learn.

Vent2Learn er billigere, nedsætter smitterisiko og giver højere luftkvalitet end andre traditionelle effektive systemer. Samtidig med fylder det mindre end traditionelle systemer og yderst velegnet til renovering.